Vol vertrouwen

Samen met de ouders willen wij onze oudste kleuters voorbereiden op de overstap  naar het eerste leerjaar.  In dit document vind je een beknopte bundeling van enkele concrete afspraken en actiepunten waarop onze school wil inzetten.

De samenhang  tussen derde kleuter en eerste leerjaar gaat uit van tweerichtingsverkeer en kruisbestuiving – zodat de overstap zo natuurlijk mogelijk verloopt.

Met de gekozen aanpak willen we vooral:

  • het welbevinden van de kinderen verhogen door hen in de eerste plaats nieuwsgierig te maken naar de nieuwe uitdaging die hen te wachten staat,
  • de kleuters op een speelse wijze van het leren laten proeven,
  • preventief werken om aanpassingsproblemen in het eerste leerjaar te beperken,
  • kwalitatieve informatie verzamelen en uitwisselen tussen leerkrachtenteam, ouders en CLB.

In de klas

  • Praktische afspraken bij aanvang en op het einde van de lessen rond boekentas, jas, koek, drank, … worden aangeleerd in de derde kleuterklas en verdergezet in het eerste leerjaar.
  • Het dagelijks onthaal waarbij even in de kring wordt gezeten om verhalen uit te wisselen en het dagverloop te overlopen vindt aanvankelijk ook in het eerste leerjaar plaats.
  • Weer- en tijdskalenders, takenborden, sommige ondersteunende pictogrammen en getalbeelden vertonen een doorgaande lijn.
  • Als overgang tussen activiteiten last de leerkracht van het eerste leerjaar  net als in de derde kleuterklas, regelmatig een muzikaal of bewegingsmomentje in.
  • Andere kleine afspraken en dagelijkse gebruikjes worden op elkaar afgestemd.

 

Activiteiten

In de loop van het schooljaar roostert de juf van het eerste leerjaar enkele klasoverschrijdende activiteiten met de derde kleuterklas in. Gezamenlijk hoekenwerk, navertellen van een verhaal, de naam schrijven, schrijfdans, een wiskundespel, auditieve oefeningen en een rollenspel zijn voorbeelden van activiteiten

Aan de hand van een kijkwijzer observeert de kleuterjuf regelmatig de onderwijsbehoeften van haar kleuters waarna ze gerichte ondersteuningsactiviteiten organiseert. We hebben hier oog voor vaardigheden en attitudes die ook in het eerste leerjaar belangrijk zijn en werken zo aan een gericht aanbod.

Je leert wat leren is – en leerplezier! (het leren stimuleren)

De  kleuterjuf brengt vanaf de 2de / 3de  trimester geleidelijk wat structuren aan.  Dit  via het keuzebord, het bewust kiezen van hoeken, … Op die manier leren kleuters al keuzes maken, zelfgestuurd werken, zich concentreren op een opdracht en ontdekken ze wat leren is.

De samenwerkingsvormen uit de derde kleuterklas worden in het eerste leerjaar voortgezet.

Ook in het eerste leerjaar blijft spelen een belangrijke vorm van leren, o.a. in hoeken- en contractwerk, samenwerkend leren,…

Ervaringsgericht en levensecht leren staan zowel in het kleuter als lager centraal. We blijven dan ook steeds kansen bieden om te ontdekken, experimenteren, onderzoeken, … die ook in het eerste leerjaar belangrijk zijn en werken zo aan een gericht aanbod.

Informatie verzamelen en bespreken

Met het schoolteam

Tijdens een overgangsgesprek in juni worden de onderwijsbehoeften en de talenten van alle kinderen overlopen.

Bij aanvang en op het einde van het schooljaar nemen de betrokken leerkrachten, indien mogelijk deel aan elkaars klassenraden.

De school gebruikt een softwaresysteem waarin de volgdossiers van zowel kleuters als lagere school kinderen bijgehouden worden en mee als basis dienen om op te volgen en te communiceren.

Met de ouders

 

Op gezette tijdstippen overleggen we samen met de ouders de vorderingen die het kind maakt.  We komen ook  tegemoet aan de vraag van de meeste ouders hoe ze op een speelse manier de ontwikkeling van hun spruit kunnen stimuleren.

In september vindt er voor het eerste leerjaar  een openklasdag plaats.

In de loop van het schooljaar krijgen de 3de kleuters een paar keer een verteltas mee.

In november, februari en juni vindt een extra oudercontact plaats voor de ouders van de 3de kleuters om de resultaten van de klasobservaties en de testresultaten te bespreken.