Nieuwe leerling

Inschrijven van nieuwe leerlingen

 • In De Tweesprong gaan we ervan uit dat een kind dat ingeschreven wordt, ingeschreven blijft voor de hele duur van het basisonderwijs. Wie m.a.w. instapt op 2,5 jarige leeftijd blijft ingeschreven tot het einde van het zesde leerjaar.
 • Ouders hebben het recht om van school te veranderen. Ze kunnen dit op elk moment doen.
 • Bij schoolverandering voorziet de school/CLB een kopie van een gemotiveerd verslag voor toegang tot het geïntegreerd onderwijs en een kopie van een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs . Dit wordt overgedragen aan de nieuwe school.
 • Onze school weigert slechts leerlingen als de materiële veiligheid van de kinderen in het gedrang komt ( cfr. problemen met infrastructuur), wanneer de ouders zich niet akkoord verklaren met ons pedagogisch project en wanneer de draagkracht van de school overschreden wordt ( na overleg met team en directie krijgen ouders een gemotiveerd schrijven).
 • Wanneer een kind beide ouders heeft, dan beslissen deze in principe samen over de schoolkeuze van hun kind. Of de ouders gehuwd zijn of niet, speelt hierbij geen enkele rol. Vanaf 12 jaar heeft het kind inspraak.
 • Bij de inschrijving, die elk moment van het jaar kan plaatsgrijpen, dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont. Wij opteren voor de SIS-kaart.
 • De ouders dienen schriftelijk te bevestigen dat het kind niet in een andere school is ingeschreven. Kleuters zijn niet leerplichtig.
 • Om toegelaten te worden tot het kleuteronderwijs, moet de kleuter tenminste 2,5 jaar zijn. Er zijn zes instapdata, waarop Uw kleuter voor de eerste keer naar school mag komen.
  • De eerste schooldag na zomervakantie
  • De eerste dag na de herfstvakantie
  • De eerste dag na de kerstvakantie
  • 1 februari
  • De eerste dag na de krokusvakantie
  • De eerste dag na de paasvakantie
  • De eerste dag na het Hemelvaartweekend

De ouders engageren zich ertoe om op de instapdatum effectief aanwezig te zijn. Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school. Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (de SIS-kaart, het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas, …). De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school.

Alle kleuters en leerlingen worden op de datum van de inschrijving/ aanmelding opgenomen in het inschrijvingsregister. Zij worden slechts eenmaal ingeschreven volgens chronologie. Een kleuter die nog geen 2 jaar en 6 maanden is, kan ingeschreven worden.
Maar pas wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarde (2,5 jaar zijn), wordt de kleuter opgenomen in het stamboekregister en kunnen de ouders de verklaring van enige inschrijving invullen en handtekenen. Vanaf de volgende instapdatum wordt de kleuter toegelaten in de school en wordt hij/zij opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas. Kleuters zijn niet leerplichtig.
In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek. Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en een achtste jaar in de lagere school verblijven kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij het advies van de klassenraad en van het CLB- centrum.
In het gewoon onderwijs kan een leerling minimum 5 jaar en maximum 8 jaar in het lager onderwijs doorbrengen, met dien verstande dat een leerling die 15 jaar wordt vóór 1 januari geen lager onderwijs meer kan volgen. De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen. Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren.
Kinderen kunnen specifieke noden hebben. Van ouders wordt verwacht dat zij dit meedelen aan de school. De school zal onderzoeken of haar draagkracht voldoende groot is om het kind de nodige ondersteuning te geven op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging. Indien de ouders, bij inschrijving, nalaten om mee te delen dat hun kind een attest buitengewoon onderwijs heeft. Als er de eerste weken na de inschrijving een vermoeden is van specifieke noden, zal de school haar draagkracht alsnog onderzoeken.
Bij het onderzoek naar de draagkracht houdt de school, in overleg met de ouders en het CLB, rekening met:

 • De verwachtingen van de ouders ten aanzien van het kind en ten aanzien van de school;
 • De concrete ondersteuningsnoden van de leerling op het vlak van leergebieden, sociaal functioneren, communicatie en mobiliteit;
 • Een inschatting van het regulier aanwezig draagvlak van de school inzake zorg;
 • De beschikbare ondersteunende maatregelen binnen én buiten het onderwijs;
 • Het intensief betrekken van de ouders bij de verschillende fasen van het overleg- en beslissingsproces.

Wanneer de opschortende voorwaarden niet vervuld zijn om het kind de nodige specifieke ondersteuning te geven op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging zal de school het kind weigeren. De beslissing wordt binnen vier kalenderdagen bij aangetekend schrijven of tegen afgiftebewijs aan de ouders van de leerling bezorgd.
Infobrochure 2017 – 2018 De Tweesprong 21
Scholen die lid zijn van een LOP melden de weigering ook aan de voorzitter van het Lokaal Overlegplatform. De bemiddelingscel van het LOP neemt automatisch contact op met de ouders.
Scholen die niet tot een LOP behoren melden dit aan het Departement Onderwijs. Het Departement duidt een LOP aan dat de bemiddeling op zich zal nemen. Dit aangeduide LOP neemt contact op met de ouders.
Ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het schoolbestuur. Na de bemiddeling door het LOP kunnen ouders alsnog een klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten.

Schoolafspraken en visie in de schoolbrochure.

We stellen het schoolreglement zowel elektronisch als op papier ter beschikking. De ouders kiezen de vorm waarin ze het schoolreglement willen ontvangen. Wanneer na inschrijving een schoolreglement wijzigt, dan moeten ouders zich opnieuw akkoord verklaren. Geven de ouders geen nieuw akkoord, dan wordt de leerling op het einde van dat schooljaar uitgeschreven.